onsdag 19 oktober 2011

Inflationen och penningmängden

                           Löneökningar på fel sätt orsakar vår inflation.


Jag tänker visa att det är löneökningar räknat i kronor (det som betalas ut i lön) som är hela orsaken till vår inflation.
Rrealöneökningar orsakar inte inflation.
Penningmängden är inte är den direkta orsaken till inflation.

(Vänstersympatisörer det jag säger har inget med fördelningspolitik att göra, realistiska löneökningar är jag inte emot och reallöneökningarna kan bli stora, hur vi fördelar löneutrymmet har jag ingen åsikt om, så läs vidare)

Tänk tanken på vad som skulle hända om vi i morgon fördubblade penningmängden ,
får företagen ökade kostnader NEJ.
Om vi i morgon fördubblade lönerna, får företagen ökade kostnader JA.

En penningmängdsökning gör det bara lättare att få igenom en orealistisk löneökning, därför finns det ett indirekt samband mellan en penningmängdsökning och inflation.
Det är INTE penningmängden som är orsaken till inflationen.

 Vi kan öka penningmängden utan att få inflation om vi bara låter bli för stora löneökningarna i lönekuvertet vi får i stället öka reallönerna.

Löneökningar kan ske på två sätt.
1. löneökningar i lönekuveret.
2. Realöneökningar.
Löneökningar ökar företagens kostnader vilket leder till kostnadsinflation för företagen och vi får KPI inflation.
Realöneökningar där ökar inte förretagens kostnader och då slipper vi KPI inflation.
Vi får bara öka våra löner så mycket att inflationsmålet på 2% nås, resten av löneökningarna ska komma från reallöneökningar.Lite allmän information om inflation från vår Riksbank

”Vad är inflation? De flesta känner säkert till att inflation handlar om stigande priser. Men alla prisökningar är inte inflation. Vissa varor stiger i pris för att de blir svårare att få tag på. Exempelvis kan oljepriset stiga i takt med att oljereserverna blir allt knappare. Sådana prisökningar brukar kallas för relativprisförändringar och är alltså inte inflation. För att vi ska tala om inflation ska det vara en ökning av den allmänna prisnivån, det vill säga alla priser i ekonomin ska öka. 
Att oljepriset stiger kan bero på att oljan blir en allt knappare resurs, men det kan också vara en del av en allmän prisuppgång och kan således vara en del av en inflationsprocess. Man kan alltså säga att en konsekvens av inflationen är att priset på enskilda varor och tjänster stiger. Men man kan inte titta på hur ett enskilt pris förändras för att avgöra om det är inflation eller om det är förändrade relativpriser. Man brukar också skilja på engångshöjningar av den allmänna prisnivån och inflation. Om regeringen höjer momsen kommer priserna att stiga. Men vad händer med den allmänna prisnivån? Om det enda som inträffar är att regeringen höjer momsen kommer den allmänna prisnivån att stiga från en nivå till en annan, för att därefter ligga still. En höjning av momssatsen ger alltså upphov till en engångshöjning av den allmänna prisnivån. Men momshöjningen leder inte till att priserna fortsätter att stiga. Man brukar därför inte kalla effekterna av en sådan höjning av momsen för inflation. För att det ska vara inflation ska ökningstakten i den allmänna prisnivån förändras.”

Det håller jag med om så långt, men det jag inte håller med om är
”Hur uppstår inflation?
Inflation kan uppstå på flera sätt. Ett är om en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar. Då stiger priserna och pengarnas värde urholkas.”

Det är här dagens förklaringar till inflation brister det är alltid orealistiska löneökningar i lönekuvertet  som orsakar inflation, en penningmängdsökning gör det bara lättare att få igenom en orealistisk löneökning.
Inflation kan inte uppstå av en ökning av penningmängden om lönerna inte ökar.

Varupriser kan inte öka om vi har en fungerande konkurrens mellan företagen.

Slutsats
Vi kan bara öka lönerna så mycket att inflationsmålet nås, resten av löneökningarna måste komma från reallöneökningar.
Inflationen orsakas av löneökningar inte av att öka penningmängden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar